آخرین مطالب

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد؛

راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها با توجه به تجارب حاصل از سیل اخیر تاب آوری شهری - برنامه ریزی شهری

راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها با توجه به تجارب حاصل از سیل اخیر

  بزرگنمایی:

شهر نیوز ایران - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، غزال راهب رییس بخش معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گزارشی راهبردهای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها را با توجه به تجارب حاصل از سیل اخیر تشریح کرد.

بر اساس اعلام نظر وی ضرورت طرح موضوع شاملِ تغییرات اقلیمی گسترده و پیش بینی استمرار بارندگی های مشابه و ایجاد سیلاب در بسیاری از نقاط ایران و رعایت اصول صحیح ساخت و ساز مقاوم در برابر سیل در بازسازیهای پیش رو و ساخت و سازهای جدید است.

از نظر وی در این گزارش، توسعه نامتوازن اقتصادی و اجتماعی و تأثیر آن بر کاهش تاب آوری سرزمین غیرقابل انکار است.

در گزارش منتشر شده همچنین چالشهای طرح‌های توسعه و عمران در تأمین تاب آوری سکونتگاهها در برابر خطر سیل در پنج محور تشریح شده است. این پنج محور شامل موارد زیر است:

1- عدم پرداختن به مکان‌یابی مناسب سکونتگاه‌های روستایی به تفکیک و شبکه‌پذیری آنها و یا پیش‌بینی الگوهای جابجایی یا تجمیع در طرحهای مصوب و دارای اعتبار قانونی.

این طرحها خود شامل طرح آمایش (مقیاس کلی و کلان)، طرحهای ناحیه (شبکه سکونتگاهی)، طرح جامع /تفصیلی شهرها (مقیاس شهر و ارتباط آن با حوزه نفوذ) و طرح هادی روستایی (مقیاس بافت روستا) هستند.

2- ابهام در تعیین متولی تهیه اسناد و نقشه های پایه طرحهای توسعه و عمران و مشکلات در تهیه و یا ارائه اطلاعات بین سازمانی.

موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره (ابلاغ شده در 29 تیرماه)، قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه (تیپ 19) (ابلاغ شده در تاریخ 8 تیرماه 76) و قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها (تیپ 12) (ابلاغ شده در تاریخ 8 تیرماه 76)

3- کاستی های طرحهای تهیه شده شاملِ عدم استفاده کاربردی از نتایج تحلیلها و مطالعات محیطی در طرح، تصمیم گیری در طرحها علیرغم عدم کفایت اطلاعات پایه و نیاز به تصریح بیشتر ضروریات افزایش تاب آوری در قرارداد خدمات مشاوره و تأکید کارفرما بر تحویل آن.

4- دخل و تصرف در اجرای طرح و عدم نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز

5- مشکلات نگهداری زیرساختها و تجهیزات شهری

عدم لایروبی موجب کاهش ظرفیت رودها شده است. در برخی موارد مسیر عبور آب در دهانه پلها یا لوله ها با شاخه های درختان و مواردی از این دست بسته شده است. پیش بینی های حفاظتی و نگهداری تاسیسات و تجهیزات شهری انجام نشده است.

عوامل تشدید بحران در سکونتگاه‌ها پس از وقوع سیل

 در این گزارش همچنین عوامل تشدید بحران در سکونتگاهها پس از وقوع سیل براساس مشاهدات نیز شناسایی شدند. بر اساس این گزارش عوامل تشدید بحران در سکونتگاه های پس از وقوع سیل در 17 محور شناسایی شد که شامل موارد زیر است:

- تعیین حریم رودخانه در شهرها و روستاهای همجوار آن متکی بر استعلام از مراجع مرتبط بوده است و بررسی فنی تفکیکی حجم سیلاب، دبی رود و حریم ماکزیمم انجام نشده است. براین اساس، اغلب متوسط ثابتی برای تعیین حرایم رودهای کل کشور مبنا قرار می گیرد. در عین حال، اغلب با دو موضوع روبرو هستیم:

- حریم به درستی تعریف نشده است.

- درصورت تعریف حریم و الزام به تخریب و جابجایی ساختمانهای غیرمجاز، تعلل در کار صورت گرفته است.

-کاربریهای حائز اهمیت شهری و یا کاربریهای مسکونی با تراکم زیاد در مناطق پرخطر از نظر تأثیر سیلاب قرار گرفته اند.

- ساختار کالبدی و شکل شهر از اصول یکسانی در شهرهای مختلف تبعیت می کند و در راستای افزایش تاب آوری سکونتگاه در مقابل سیلابهای احتمالی و جریان آب متناسب با بستر طبیعی خود شکل نگرفته است.

- طراحی و یا اجرای شبکه ارتباطی حمل و نقل شهری و برون شهری و ابنیه فنی مرتبط در برابر وقوع سیلاب پایدار نیست و موجب قطع ارتباط و تشدید بحران شده است.

- میزان سطوح جاذب آب در شهر با ضابطه و نسبت تعریف شده ای باتوجه به عوامل اقلیمی، سیل خیزی، جنس خاک و شیب زمین تعریف نشده اند و به افزایش روان آبها منجر شده اند.

- جمع آوری آبهای سطحی با محاسبات و جزئیات لازم در طرح ها ارائه و اجرا نشده است.

- خط تراز زمین و اصول ارتفاعی بر اساس ارتفاع سیل و آبهای سطحی منطقه ارائه نشده است.

- احداث سازه‌های پایین‌تر از خط تراز زمین (زیرزمین)، در حاشیه رودخانه‌ها موجب تغییر در مسیر حرکت آبهای سطحی و اشباع ناهمگن خاک شده است.

- ورود رواناب‌های شهر به رودخانه ها (باتوجه به گستردگی سطح نفوذناپذیر شهر) در ظرفیت حجم آب رودخانه منظور نشده است.

- افزایش سطوح مصنوع و غیر جاذب در رودکنارها به تشدید بحران انجامیده است.

- مقاومت پایین ساختمانها و استفاده از مصالح نامرغوب، میزان تخریب را افزایش داده است.

- تغییر مسیر رودخانه‌ها

- کاهش عرض بستر تاریخی رود

- بازگشت فاضلاب از مسیرهای منتهی به رودخانه ها به منازل و معابر

- ایجاد کانالها موجب افزایش سرعت آب شده است.

پیشنهادها بر اساس اولویت طراحی، مدیریت شهری و اقدام در بازسازی

در عین حال در این گزارش پیشنهادها نیز بر اساس اولویت‌های طراحی، اولویت‌های مدیریت شهری و اولویت در اقدام بازسازی تعیین شدند.

اولویت‌های طراحی

- تعریف محدوده طرحهای فرادست ناحیه و منطقه و همچنین طرحهای آمایش در پیوند با حوزه های آبریز

- تعیین حریم و بستررودها براساس مطالعات مهندسی برآورد سیلابها، دوره های بازگشت و حداکثر دبی سیلابها.

-لازم است حریم کمی و کیفی رودخانه در شهرها و روستاها تهیه و تدقیق شده و به صورت شفاف اعلام گردد تا امکان پایش مردمی فراهم شود. اثربخشی این موضوع بر ارزش زمین و کاهش قیمت زمینهای واقع در حرایم پرخط، عامل بازدارنده در ساخت و سازهای غیرمجاز خواهد بود.

- ارائه ضوابط در مقیاسهای مختلف طرحهای کالبدی (منطقه، ناحیه و شهر و روستا) براساس پهنه بندی و ریزپهنه بندی خطر سیل و کنترل اجرای صحیح آن در طرحهای توسعه

- جامع بودن طرحهای توسعه، پاسخگویی به مسائل فنی کلیدی و عدم واگذاری آن به طرحهای موضوعی و موضعی آتی که در گزارش طرح توسعه ارائه می شود.

اولویت های مدیریت شهری

- پایش اجرای صحیح طرحها و ممانعت از ساخت و ساز در حرایم پرخطر

- اولویت بخشی به تخریب و جابجایی ساخت و ساز در مناطق پرخطر و حرایم

- پایش عمق رودخانه ها، لایروبی براساس برنامه تعیین شده براساس مهندسی رودخانه

- نگهداری تاسیسات شهری و اطمینان از باز بودن مسیرهای عبور آب

- تعیین نقاط و سازه ها و تاسیسات شهری پرخطر در شهرها/ روستاها و اصلاح آن

اولویت اقدام در بازسازی سیل

- تدقیق حرایم، مکان یابی صحیح سکونتگاه (شهر و روستا) و طراحی و ساخت براساس ضوابط فوق در بازسازی تخریبهای سیل اخیر

- تسریع در تهیه/ بازنگری و ابلاغ طرحهای سکونتگاه های در معرض خطر سیل

- بررسی آثار زیست محیطی سیل: لوله های نفتی، آلوده شدن به فاضلاب، رسوبات، ورود نخاله های ساختمانی به آب و ...


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

آخرین اخبار

استخر عجیبی که 406 متر بالاتر از سطح زمین قرار می‌ گیرد!

شورای شهر زنجان از ایده شهروندان برای اجرای طرح سبزه میدان استقبال می‌کند

نمایش شگفتی‌های معماری هندوستان در کاخ گلستان

کلیسای وانک، شاهکار معماری و نقاشی!

سه پوشش نوآورانه پایدار نما که مرزهای متریال را جا به جا می‌کند!

روایتی ریاضی‌گونه از معماری !

سادگی، ایمنی و صرفه‌جویی، سه رویکرد احداث ساختمان اداری و کمیسیون‌ها/ ضرورت تکمیل زیرساخت‌های شهری در اطراف بهارستان

مسئولان برای نسخه پیچی بافت کهنه، مدتی در آن زندگی کنند

مدرسه تابستانی بین‌المللی قزوین پنجم شهریور برگزار می‌شود

زخم یادگاری بر تَن آثار شهر تاریخی «تون»/اداره میراث فرهنگی شهرستان فردوس چشم به راه اعتبار!

توسعه سنتی مدرنیته در شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد

نشست تخصصی آسیب‌شناسی خانه‌های مسکونی مبتنی بر معماری مزاج محور برگزار گردید

نشست تخصصی بررسی شهرسازی در تهران / مروری بر بایدها و نبایدهای شهرسازی برگزار گردید

یادبودهای 29 مردادماه ...

تهیه سندهای بلندمرتبه سازی و پهنه بندی مشهد 5 سال تاخیر دارد

تبدیل مسکن‌مهر به سکونتگاه‌های درخور مهم‌ترین رسالت شهرهای جدید است

ساختمان بلدیه احیا شود/بررسی 11هزار و 400 پرونده نما!

احتمال استرداد شکایت شهرداری از شورای عالی شهرسازی

«مسکن مشارکتی» مردم را خانه‌ دار نمی‌کند / وزارت راه غافل از راه‌های بهتر!

برگزاری سومین جلسه بررسی نهایی تبصره های پیشنهادی بودجه 99 وزارت راه و شهرسازی

عضو شورا:تخلفات شهرسازی تهران 70 درصد کاهش یافت

یادبودهای 28 مردادماه ...

برج رابینسون؛ نماد شهرسازی پایدار در سنگاپور

واکنش شهردار منطقه17 به ساماندهی قهو‌ه‌خانه‌های منطقه/ کوتاهی وزارت راه‌و‌شهرسازی در انتقال خط آهن تهران-اهواز به زیر زمین

پژوهش‌های شهرداری تهران روی وبسایت شفاف

برای حل مشکلات منتظر "سوپرمن" هستیم!

تفاهم‌نامه سه‌جانبه طراحی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی بازنگری و اصلاح می‌شود

دستورالعمل هوشمندسازی ساختمان‌های مسکونی تدوین می‌شود/جزئیات 12 پروژه بخش پایش و هوشمندسازی مرکز تحقیقات

جولان سوداگران در بازار مسکن شهرهای اقماری

زمینه خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد فراهم می‌شود / وزارت راه و شهرسازی تلاش می کند عقب‌ماندگی بخش مسکن را جبران کند

یادبودهای 27 مردادماه ...

زیباترین فرودگاه های جهان را بشناسید

معماری ما فضای تجربه درست نداشت که بخواهد سالم بماند / هویت امری ارجاعی و بیرونی نیست

جدایی‌گزینی طبقاتی در محلات به چند پاره شدن جامعه می‌انجامد / شهرسازی و معماری نادرست مردم را به انزوا سوق می‌دهد

نقطه تلاقی گرافیک و معماری کجاست؟

برگزاری کارگاه ساختمان داستان در پلتفرم 28 / مروری بر داستان ساختمان از طرح تا اجرا

شهرداری‌ها چهار برابر نیاز نیرو دارند

شرط مدیریت شهری تهران برای بارگذاری در پادگان 06

مطالعات ساختار شبکه معابر پیشنهادی طرح جامع همدان مردود است!

برنامه‌ریزی شهری «بیوفیلیک» پاسخی به تراکم فزاینده در شهرها

شهرک باستی هیلز خارج از محدوده شهر لواسان است

یادبودهای 26 مردادماه ...

پاویون پلاستیکی در جشن معماری مکزیک

باید اصفهان را به عنوان یک ثروت ملی دید

بازبینی دوره ای از جرثقیل‌های برجی پایتخت

آغاز عملیات ایمن سازی گود مجاور برج میلاد از اول شهریور

با خانه طباطبایی‌ها کاشان بیشتر آشنا شوید

معمار و معماری دو غایب اصلی جامعه ایران !

محضری به سبک کلیسا در مشهد !!

اکثر معماری معروف جهان ترجمه معماری اصفهان است